2018-08-19

Ogłoszenie o naborze Uczestników zadania publicznego

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
UCZESTNIKÓW ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REGON: 101032737 z siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

 

ogłasza nabór Uczestników zadania publicznego

pt. „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy 2018” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego

 

Na zadanie publiczne składają się dwa działania, w tym:

- DZIAŁANIE I. Indywidualne poradnictwo dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy,

- DZIAŁANIE II. Warsztaty wspierające dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy.

 

Celem zadania publicznego pt. „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy 2018” jest ochrona i promocja zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób w stanie kryzysu psychicznego. 

 

Pomocą w ramach zadania publicznego mogą być objęte:

1. osoby i rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie,

2. osoby i rodziny dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Za grupę osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc uznaje się w szczególności:

1. rodziny, w których występuje ubóstwo i bezrobocie,
2. rodziny, w których występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
3. rodziny niepełne lub wielodzietne,
4. rodziny, w których występuje bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Podstawą do przyznania pomocy w ramach zadania publicznego pt. „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy 2018” jest skierowanie wydane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 

Skierowanie należy dostarczyć do Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 (sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy). Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” prowadzi nabór Uczestników do momentu osiągnięcia maksymalnej liczy osób planowanych do objęcia zadaniem, tj. 20 osób.

 

Termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Uczestnikiem, przy czym pomoc psychologiczna będzie świadczona w okresie wrzesień 2018 – listopad 2018 r. Liczba spotkań będzie dostosowana do potrzeb Uczestnika zgodnie z zaleceniami oraz możliwościami prowadzącego. 

 

Decyzję w sprawie zakwalifikowanie Uczestnika do udziału w zadaniu publicznym pt. „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy 2018” podejmuje Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.

 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

Prezes Zarządu

(-) Dominik Niemirski

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze 909,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skierowanie do udzielenia pomocy 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: psycholog.jpg
psycholog.jpg

dniemirski dniemirski
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się