2018-06-27

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

DO PROGRAMU POMOCOWEGO

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REGON: 101032737 z siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

 

ogłasza nabór Beneficjentów do programu pomocowego
realizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością 2018”
dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego

 

 

Celem zadania publicznego pn. „Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością 2018” jest prowadzenie działań mających na celu włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością z terenu województwa łódzkiego poprzez prowadzenie rehabilitacji.

 

Pomocą w ramach zadania publicznego mogą być objęte osoby z niepełnosprawnością znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają następujące kryteria:

 

1) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

 

2) dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 634 zł, a dla osoby w rodzinie nie więcej niż 514 zł,

 

3) istnieje wskazanie do udzielenia pomocy ze względu na:

 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezdomność,
 4. bezrobocie,
 5. długotrwałą lub ciężką chorobę,
 6. przemoc w rodzinie,
 7. potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206),
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 12. alkoholizm lub narkomanię,
 13. zdarzenie losowe i sytuację kryzysową,
 14. klęskę żywiołową lub ekologiczną.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt 2 ogłoszenia. Kwota dochodu w przeliczeniu na jedną osobę nie może jednak stanowić więcej niż 150% kryterium dochodowego.

 

Podstawą do przyznania pomocy w ramach zadania publicznego pn. „Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością 2018” jest kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych dla osoby z niepełnosprawnością potwierdzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy,
 • wniosek lekarza wypełniony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych dla osoby z niepełnosprawnością należy dostarczyć do Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 (sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy).

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” prowadzi nabór wniosków do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy będą określone indywidualnie z Beneficjentem, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 500,00 zł brutto na osobę.

 

Decyzję w sprawie udzielenia pomocy podejmuje Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.

 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Prezes Zarządu

(-) Dominik Niemirski

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...eneficjentów 717,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o dofinanso...nie zabiegów 952,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Grafika
Grafika

Dominik Niemirski
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się