2017-09-19

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów - podstawowy sprzęt i wyposażenie

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

DO PROGRAMU POMOCOWEGO

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REGON: 101032737 z siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

 

ogłasza nabór Beneficjentów do programu pomocowego
realizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego

 

ETAP 2 – PODSTAWOWY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DOMOWE

 

Celem zadania publicznego pn. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” jest wyrównywanie szans osób i rodzin z terenu gminy i miasta Drzewica, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zabezpieczenie podstawowych ich potrzeb. Drugi etap zadania publicznego zakłada udzielenie pomocy rzeczowej poprzez przekazanie jednego z trzech dostępnych urządzeń:

1.       pralka automatyczna wolnostojąca,

2.       lodówka z zamrażarką wolnostojąca,

3.       kuchenka gazowo-elektryczna wolnostojąca.

 

Pomocą w ramach zadania publicznego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające następujące kryteria:

1.       dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

2.       istnieje wskazanie do udzielenia pomocy ze względu na:

1)       ubóstwo,

2)       sieroctwo,

3)       bezdomność,

4)       bezrobocie,

5)       niepełnosprawność,

6)       długotrwałą lub ciężką chorobę,

7)       przemoc w rodzinie,

8)       potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,

9)       potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

10)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

11)   trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

12)   trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13)   alkoholizm lub narkomanię,

14)   zdarzenie losowe i sytuację kryzysową,

15)   klęskę żywiołową lub ekologiczną.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekroczenie kryterium dochodowego,
o którym mowa w pkt 1. Kwota dochodu w przeliczeniu na jedną osobę nie może jednak stanowić więcej niż 150% kryterium dochodowego.

 

Za grupę osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc rzeczowa uznaje się w szczególności:

1)       osoby starsze i samotne,

2)       rodziny w których występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,

3)       rodziny niepełne w których występuje bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Podstawą do przyznania pomocy rzeczowej w ramach zadania publicznego pn. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” jest skierowanie do otrzymania pomocy wydane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 

Skierowanie należy dostarczyć do Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 (sekretariat) w terminie do dnia 3 października 2017 roku (wtorek) do godz. 15.00.

 

Pomocą w ramach zadania publicznego pn. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego realizowanego przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” będą 3 najbardziej potrzebujące rodziny lub osoby z terenu gminy i miasta Drzewica.

 

Decyzję w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej podejmuje Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.

 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Sprzęt przyznany w ramach programu pomocowego będzie dostarczony na adres wskazany w skierowaniu do udzielenia pomocy w terminie ustalonym z Beneficjentem jednak nie później niż do dnia 27.10.2017 roku.

 

 

Prezes Zarządu

(-) Dominik Niemirski

Załączniki

  Skierowanie do udzielenia pomocy 849,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o naborze 467,71 KB (pdf) szczegóły pobierz