2017-07-18

Bezpłatne porady psychologiczne dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
UCZESTNIKÓW ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REGON: 101032737 z siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

 

ogłasza nabór Uczestników zadania publicznego

„Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego

 

DZIAŁANIE I.

Indywidualne poradnictwo dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy
lub zagrożonych takim zjawiskiem

 

Celem zadania publicznego pn. „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy” jest poprawa systemu wsparcia i pomocy specjalistycznej dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy z gminy i miasta Drzewica.  

 

Pomocą w ramach zadania publicznego mogą być objęte:

1.       osoby i rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie,

2.       osoby i rodziny dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Za grupę osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc uznaje się w szczególności:

1)       rodziny w których występuje ubóstwo i bezrobocie,

2)       rodziny w których występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,

3)       rodziny niepełne lub wielodzietne,

4)       rodziny w których występuje bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Podstawą do przyznania pomocy w ramach zadania publicznego pn. „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy” jest skierowanie wydane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 

Skierowanie na indywidualne poradnictwo dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy lub zagrożonych takim zjawiskiem należy dostarczyć do Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 (sekretariat) w terminie od dnia 24 lipca 2017 roku (poniedziałek) do dnia 30 listopada 2017 roku (czwartek) do godz. 14.00.

 

Termin spotkania będzie ustalany indywidualnie.

 

Liczba spotkań będzie dostosowana do potrzeb Uczestnika zgodnie z zaleceniami oraz możliwościami prowadzącego.  

 

Decyzję w sprawie zakwalifikowanie Uczestnika do udziału w zadaniu publicznym „Zwiększenie zakresu i skuteczności pomocy specjalistycznej w formie działań wspierających dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy” podejmuje Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.

 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

(-) Dominik Niemirski

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze 412,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skierowanie dla Uczestnika 844,87 KB (pdf) szczegóły pobierz