2018-11-02

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

PROGRAMU POMOCOWEGO

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REGON: 101032737 z siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

 

ogłasza nabór Beneficjentów programu pomocowego
realizowanego w ramach zadania publicznego pt. „Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz seniorów” dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego

 

 

Celem zadania publicznego pt. „Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz seniorów” jest ochrona i promocja zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności osób z niepełnosprawnością oraz seniorów poprzez zapewnienie sprzętu medycznego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. Cel zadania publicznego będzie osiągnięty poprzez zakup i przekazanie sprzętu medycznego (m.in. laski inwalidzkie, kule inwalidzkie, ciśnieniomierze, lupy i szkła powiększające, chwytaki do podnoszenia) osobom z niepełnosprawnością oraz seniorom.

 

Pomocą w ramach zadania publicznego mogą być objęci:

a) seniorzy - osoby, które ukończyły 60. rok życia, zgodnie z terminem wprowadzonym przez Pierwsze Światowe Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat Starzenia się Społeczeństw z 1982 r.,

b) osoby z niepełnosprawnością - osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),

 

które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniają następujące kryteria:

 

 1. istnieje wskazanie do udzielenia pomocy ze względu na:
  1. ubóstwo,
  2. sieroctwo,
  3. bezdomność,
  4. bezrobocie,
  5. długotrwałą lub ciężką chorobę,
  6. przemoc w rodzinie,
  7. potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
  8. potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206),
  11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  12. alkoholizm lub narkomanię,
  13. zdarzenie losowe i sytuację kryzysową,
  14. klęskę żywiołową lub ekologiczną.

 

Za grupę osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc uznaje się w szczególności:

 1. osoby i rodziny, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto i dla osoby w rodzinie 528 zł netto,
 2. osoby starsze i samotne,
 3. rodziny, w których występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
 4. rodziny niepełne, w których występuje bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Podstawą do przyznania pomocy w ramach zadania publicznego pt. „Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz seniorów” jest kompletny wniosek o przyznanie sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego dla osoby z niepełnosprawnością lub seniora potwierdzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 

Do wniosku należy załączyć:

 • w przypadku osób z niepełnosprawnością: kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 

Wykaz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów, który może być zakupiony w ramach zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Beneficjent w ramach programu może złożyć tylko jeden wniosek. W ramach programu istnieje możliwość zakupu maksymalnie dwóch urządzeń dla jednego Beneficjenta, przy czym nie można łączyć kategorii urządzeń w następujący sposób: J z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; I z B, C, D, E, F, G, H, I, J; H z C, D, E, F, G, H, I, J; G z D, E, F, G, H, I, J; F z E, F, G, H, I, J; E z F, G, H, I, J; D z G, H, I, J; C z H, I, J; B z I, J oraz A z J.

 

Wniosek o przyznanie sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego dla osoby z niepełnosprawnością lub seniora należy dostarczyć do Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 (sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy).

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” prowadzi nabór wniosków do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2018 roku.

 

Decyzję w sprawie udzielenia pomocy podejmuje Prezes Zarządu Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”.

 

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Prezes Zarządu

(-) Dominik Niemirski

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze 909,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyznanie pomocy 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się