2018-10-22

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów programu pomocowego

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

DO PROGRAMU POMOCOWEGO

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, Organizacja Pożytku Publicznego wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REGON: 101032737 z siedzibą 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

 

ogłasza nabór Beneficjentów do programu pomocowego realizowanego w ramach zadania publicznego pt. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego

 

ETAP 3 – OPAŁ

 

 

Celem zadania publicznego pt. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” jest wyrównywanie szans osób i rodzin z terenu gminy i miasta Drzewica, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zabezpieczenie podstawowych ich potrzeb. Trzeci etap zadania publicznego zakłada udzielenie pomocy rzeczowej w formie opału.

 

Pomocą w ramach zadania publicznego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające następujące kryteria:

 1. dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto i dla osoby w rodzinie 528 zł netto,
 2. istnieje wskazanie do udzielenia pomocy ze względu na:
  1. ubóstwo,
  2. sieroctwo,
  3. bezdomność,
  4. bezrobocie,
  5. niepełnosprawność,
  6. długotrwałą lub ciężką chorobę,
  7. przemoc w rodzinie,
  8. potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
  9. potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
   z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  13. alkoholizm lub narkomanię,
  14. zdarzenie losowe i sytuację kryzysową,
  15. klęskę żywiołową lub ekologiczną.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt 1. Kwota dochodu w przeliczeniu na jedną osobę nie może jednak stanowić więcej niż 150% kryterium dochodowego.

 

Za grupę osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc rzeczowa uznaje się w szczególności:

 1. osoby starsze i samotne,
 2. rodziny w których występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
 3. rodziny niepełne w których występuje bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Podstawą do przyznania pomocy rzeczowej w ramach zadania publicznego pt. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” jest skierowanie do otrzymania pomocy wydane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.

 

Skierowanie należy dostarczyć do Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5 (sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy) w terminie do dnia 9 listopada 2018 roku (piątek) do godz. 14.00.

 

Pomocą w ramach zadania publicznego pt. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego realizowanego przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” będzie objętych 16 najbardziej potrzebujących rodzin lub osoby z terenu gminy i miasta Drzewica.

 

Decyzję w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej podejmuje Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Termin dostarczenia opału będzie ustalony indywidualnie z Beneficjentem pomocy. 

 

Prezes Zarzadu

 

(-) Dominik Niemirski

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...eneficjentów 514,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Skierowanie do pomocy 835,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się