Lista artykułów

Nazwa artykułu
Raport z czynności kontrolnych ARiMR
Raport Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
czynności kontrolnych odbiorcy owoców wycofanych z rynku w
ramach embarga
23.06.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego
Wystąpienie pokontrolne dot. realizacji w 2017 r. zadania
publicznego „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”
05.06.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne Starosty Powiatu Opoczyńskiego
Protokół z kontroli prawidłowości wykonywania w 2017 r.
zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań
rehabilitacyjnych oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w
gminie Drzewica"
07.10.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ
Wystąpienie pokontrolne Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ
dot. realizacji w 2016 r. zadania publicznego „Rewia Sztuki
Ludowej Drzewica 2016”
07.10.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne Starosty Powiatu Opoczyńskiego
Protokół z kontroli prawidłowości wykonywania w 2016 r.
zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań rehabilitacyjnych
oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica"
26.09.2016 więcej
Raport z kontroli dystrybucji żywności w ramach POPŻ 2014-2020
Raport Agencji Rynku Rolnego z kontroli dystrybucji żywności w
organizacji partnerskiej lokalnej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015
25.05.2016 więcej
Wystąpienie pokontrolne Starosty Powiatu Opoczyńskiego
Protokół z kontroli prawidłowości wykonywania w 2015 r.
zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań rehabilitacyjnych
oraz wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Drzewica"
20.10.2015 więcej
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego
Wystąpienie pokontrolne dot. realizacji w 2012 r. zadania
publicznego „Wsparcie społeczne dla osób z
niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”
06.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się